Scharf - logo 2023

Pro objednávky volejte 608 970 854​

Kontakt:

Kancelář – sklad: +420 608 970 906 Michael Mrštík

Obchodní oddělení: +420 608 970 854 Zdeněk Malina

Vedení společnosti: +420 608 876 960 David Mudroch

Fakturační údaje:

AFFARE MS s.r.o.
Gagarinova 1
53009 – Pardubice

IČO: 28784600
DIČ:CZ28784600

Bankovní spojení:

Fio banka, číslo účtu: 2900567132/2010
IBAN:CZ4320100000002900567132
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Sídlo firmy:

Medkovy Kopce 23, Hlinsko 53901

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecně
Prodávající prodává a kupující kupuje za dále uvedených podmínek zboží, jež je specifikováno v objednávce, tato je nedílnou součástí této smlouvy.

II. Dodací podmínky
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží v termínu stanoveném v potvrzené objednávce, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
Dodací lhůty se prodlužují v případě nečekaných, prodávajícím nezaviněných událostí, jako např. zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případech, jestliže nastanou u dodavatelů prodávajícího. V těchto případech je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení prodávajícího vyloučeno.
Prodávající si vyhrazuje právo určit způsob dodání zboží. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného nebo poštovného k tíži kupujícího. Zásilky nad 1000 Kč zasílané poštou jsou tzv. cenovky a pošta (resp. Dopravce) přebírá veškerá rizika. Kupující je povinen odebrat a zaplatit všechno objednané zboží k datu určeném na objednávce. Pokud není dohodnuto jinak.
Odstoupí-li kupující od smlouvy tím, že neodebere objednané zboží, zavazuje se platit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty tohoto zboží a to za cenu velkoobchodní „ nákupní s DPH “.
Tato smluvní pokuta je splatná v okamžiku jejího vyúčtování.

III. Platební podmínky
Závazné platební podmínky a lhůty jsou obsaženy v textu faktury. Při opožděné platbě kupujícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,2 % z celkové fakturované částky za každý den prodlení.
Výše kupní ceny je podle ceníku vydávaného prodávajícím a platného v den dodání zboží. Kupující se zavazuje takto určenou kupní cenu zaplatit.
V případě platební neschopnosti kupujícího se tento zavazuje prodávajícímu toto neprodleně sdělit a prokázat úředně. A dále se v tomto případě dohodnout s managementem prodávajícího a podepsat splátkový kalendář.

IV. Vlastnická práva
Kupující nabývá vlastnická práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle faktury vzniká prodávajícímu právo další dodávku zastavit do období úhrady platby, aniž by kupujícímu vzniklo právo vymáhat náhradu škody z prodlení dodávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení.
Kupující je povinen prodávajícímu písemně sdělit, jestliže nastane skutečnost, že zboží patřící do vlastnictví
prodávajícího bude zabaveno likvidátorem, případně jinou třetí osobou.
Zastavení zboží prodávajícího třetí osobě, před jeho zaplacením není povoleno. Rovněž kupující není oprávněn do úplného zaplacení kupní ceny zatěžovat zboží jakýmikoliv právy třetích osob, případně je upravovat nebo jinak
přeměňovat.

V. Nebezpečí škody a doklady
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím dle dodacího listu nebo faktury.
Za doklady nutné k převzetí zboží ve smyslu ust. § 417 obchod. zák. se považuje dodací list. Nebo objednávka na jejímž základě byla vystavena faktura na odebrané zboží.

VI. Odpovědnost za vady zboží
Platí ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku.
Firma AFFARE MS s.r.o. si vyhrazuje právo na možnost reklamace zboží na zjevné vady a to maximálně do 30 dnů od jeho převzetí kupujícího. Reklamace se nevztahuje na vybledlé barvy materiálu z důvodu vystavení zboží ve výloze prodávajícího. Ani na při dlouhodobém vystavení pod intenzivním zářením světelných trubic „ zářivek“.

VII. Závěrečná ujednání
Veškeré vztahy vzniklé z této kupní smlouvy se řídí, není-li uvedeno jinak, zák. čís. 513/91 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek je objednávka vyhotovena obchodním zástupcem firmy AFFARE MS s.r.o. a v zastoupení značky SCHARF.

Kupující prohlašuje, že se s všeobecnými podmínkami řádně seznámil a jako takové je přijímá.